ภาพรวมของหลักสูตร

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีความเชื่อว่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 นั้นจะได้รับการขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เทคโนโลยีดิจิทัล และความยั่งยืน ดังนั้นหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาการสื่อสารเชิงพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับการบ่มเพาะความรู้ในการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และเชิงพาณิชย์ผ่านสื่อหลากหลายประเภท หลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตการสื่อสารเชิงพาณิชย์ รวมถึงท้าทายให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรมการสื่อสารที่มีความยั่งยืนและเหมาะสมกับยุคดิจิทัล

creations

 • live show
 • projects
 • performance

activities

 • csr
 • events
 • sports

alumni

 • list
 • connection
 • business

Creative Commercial Communication

แนวคิดหลักของหลักสูตรคือการจุกประกายความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาเพื่อสร้างการสื่อสารที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเหมาะสมกับยุคดิจิทัล ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนทักษะและแนวคิดที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารเชิงพาณิชย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และความยั่งยืน

CCC เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานหลากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน จึงทำให้นักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาได้จากหลากหลายสาขา ได้แก่ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร เกมมิฟิเคชั่น งานแสดง ดนตรี เทคโนโลยีอาหาร และการท่องเที่ยว

# Concentration in Advertising and Brand Communication
# Concentration in Digital Media Communication
# Concentration in Image Management and Public Relations
# Concentration in Innovative Gamification and Content Management
# Concentration in Live Event Creation and Management
# Concentration in Tourism, Restaurant, and Café
# Concentration in Food Technology
# Concentration in Music Entrepreneurship
# Concentration in Marketing Communication Technology

หลักสูตร CCC นั้นสามารถเรียนแบบ Dual Degree ได้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะดนตรี คณะเทคโนโลยีชีวภาพ และคณะบริหารธุรกิจ

Career Opportunities

หลักสูตร CCC จะเปิดประตูสู่โอกาสในการทำงานที่หลากหลาย นักศึกษาสามารถก้าวเข้าไปทำงานในหลากหลายสาขาอาชีพจากการเรียนในหลากหลายสาขาวิชา นอกจากนี้ นักศึกษายังจะได้รับการบ่มเพาะความรู้ ทักษะ และแนวคิดที่จำเป็นสำหระบการเป็นผู้ประกอบการณ์นิเทศศาสตร์อีกด้วย

Creative and Production Opportunities
 • Creatives
 • Art Director
 • Copywriter
 • Creative Director
 • Communication Designers
 • Brand Designers
 • Digital Media Designers
 • Film and Documentary Producers and Directors
 • Scriptwriter
 • Event Organizers
 • Event Managers
 • Project Managers
Communications Opportunities
 • Marketing and Brand Communication Strategists
 • Brand Managers
 • Strategic Planner
 • Media Planner/Buyer
 • Account Executive
 • Account Manager/Director
 • Insights/ Communication Researcher
 • Game Streamers
 • Content Creators
 • Content Manager
 • Corporate Communication Officers
 • Public Relations Officers
 • Image and Reputation Manager
Entrepreneurial Opportunities
 • Communication Arts Entrepreneurs
 • Brand Owners/Startups
 • Influencers

Learning Experience

ปีที่ 1

พื้นฐานของนิเทศศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับการสื่อสารเชิงพาณิชย์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การถ่ายภาพพื้นฐาน การออกแบบการสื่อสารดิจิทัล และการจัดการการผลิต

ปีที่ 2

การระบุ Insights ในระดับจุลภาคและมหภาคเพื่อสร้างการสื่อสารเชิงพาณิชย์ที่ตอบโจทย์อย่างยั่งยืนและเหมาะสมกับยุคดิจิทัล อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นักศึกษาจะได้เรียนรู้การออกแบบการสื่อสารดิจิทัลขั้นสูง การเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ และทักษะการนำเสนอ

ปีที่ 3

การเรียนสาขาวิชาที่หลากหลาย ได้แก่ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร เกมมิฟิเคชั่น งานแสดง ดนตรี เทคโนโลยีอาหาร และการท่องเที่ยว นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการจัดการโครงการสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการและการฝึกงาน

ปีที่ 4

นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญผ่านวิชาปฏิบัติการ นักศึกษาจะได้ผสมผสานความรู้และทักษะจากหลากหลายสาขาวิชาเพื่อประยุกต์เข้ากับกรณีศึกษาจริงที่ได้รับจากแบรนด์ องค์กร และผู้เชี่ยวชาญภายนอก

Teaching and Learning Philosophy

การเรียนการสอนนั้นได้รับการออกแบบให้เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ตารางเรียนนั้นมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับหลักสูตรอบรม วิชาปฏิบัติการ และกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ มีการผสมผสานการบรรยายและการลงมือปฏิบัติจริงอย่างลงตัวเพื่อให้แน่ใจว่าการเรียนรู้นั้นไม่ได้จำกัดอยู่ที่การท่องจำเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก

Internship

นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกงานในภาคเรียนฤดูร้อน การฝึกงานจะขึ้นอยู่กับการความสนใจเฉพาะของนักศึกษาแต่ละคน กับองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ

Admissions Requirement

 • ใบทรานสคริปต์ 5 เทอม
 • Portfolio หรือ คลิปแนะนำตัว ภาษาไทยหรืออังกฤษ ยาว 3-5 นาที
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่าย
 • ผลสอบ Ielts หรือ toefl ถ้ามี

Frequently asked questions

ถาม: ข้อกำหนดในการรับเข้าเรียนมีอะไรบ้าง?

ตอบ:  นักศึกษาต้องสอบเข้า นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถส่งแฟ้มผลงานหรือวิดีโอแนะนำตัวเป็นเวลา 3 – 5 นาที โปรแกรมจะทำการนัดหมายเพื่อสอบเข้าและสัมภาษณ์

ถาม: IELTS หรือ TOEFL จำเป็นสำหรับการสมัครหรือไม่?

ตอบ: คะแนนไม่บังคับ อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่มีผลคะแนนดีสามารถยกเว้นหลักสูตรภาษาอังกฤษได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ถาม: วิธีการสมัครเข้าร่วมโปรแกรม?

ตอบ:  นักศึกษาสามารถสมัครได้ที่ทั้งสองวิทยาเขตในหัวหมากหรือสุวรรณภูมิ หรือสมัครทางออนไลน์ที่ เว็บไซต์รับสมัครของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ถาม: หมดเขตรับสมัครเมื่อไหร่?

ภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่ ข้อมูล
เปิดรับสมัคร
15 พฤศจิกายน, 2565 - 21 มีนาคม 2566
วันสอบ
23 มีนาคม, 2566
หลักสูตรแบบเข้ม
25 มีนาคม - 12 พฤษภาคม, 2566
ปฐมนิเทศ
ออนไลน์ผ่าน www.freshmenorientation.au.edu
ลงทะเบียน
แจ้งให้ทราบในภายหลัง(ผ่านแอปพลิเคชั่น AU Spark)
เปิดภาคการศึกษา
6 มิถุนายน, 2566

ถาม. มีทุนการศึกษาหรือไม่?

ตอบ ใช่ โปรแกรมนี้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา

ถาม มีโอกาสฝึกงานระดับนานาชาติหรือไม่?

ตอบ ใช่ มีโอกาสฝึกงานระดับนานาชาติ การตัดสินใจอนุญาตให้ฝึกงานนั้นขึ้นอยู่กับความสอดคล้องระหว่างความสนใจของนักเรียนกับบริษัทที่รับการฝึกงาน

Albert Laurence School of Communication Arts

Assumption University (Suvarnabhumi Campus)
88 Moo 8 Bang Na-Trad km. 26, Bangsaothong,
Samuthprakarn, Thailand 10540

Albert Laurence School of Communication Arts

Assumption University (Suvarnabhumi Campus)
88 Moo 8 Bang Na-Trad km. 26, Bangsaothong,
Samuthprakarn, Thailand 10540